සෝලා පවර් නොහොත් සූර්ය බල ශක්තිය

සූර්යබල ශක්තිය උපයෝගීකොට ආහාර පිසීම හෝ ජලය උනුසුම් කිරීම කිසියම් තාක්ෂනයකින් තොරව සිදුකර ගත හැකි බව අප සැවොම දන්නා කරුනකි. එහෙත් සූර්යබලයෙන් විදුලිය නිපදවීම සදහා යම්කිසි තාක්ෂනයක් උපයෝගී කර ගත යුතුව ඇත.

සූර්ය ශක්තියෙන් විදුලිය

සූර්ය ශක්තිය මගින් නිවෙස් වලට අවශ්යවන විදුලි සැපයුම හැදෑරීමේදී අදාලවන කරුනු තුනක් පිළිබඳ සොයා බැලීමට සිදුවේ. 

  • සූර්ය ශක්තිය විදුලි ශක්තියක් බවට පරිවර්තනය කිරීම, 

  • එමගින් ලබාගන්නා විදුලිය ගබඩාකර තැබීම නොහොත් බැටරි පද්වතිය චාර්ජ් කිරීම සහ පාලනය කිරීම 

  • ඉන්පසුව ගබඩාකර ඇති විදුලිය [12V dc] නිවෙස් වලට සැපයෙන ඒ සී 230 [230V ac] ලෙසට සැපයීම.

       මේ සඳහා උපකරන තනක් යොදාගැනීමට සිදුවේ.

      1 සෝලා පැනලයක් 2 චාජර්- පාලකයක් සහ 3 ඉන්වර්ටරයක්.

1 සෝලාපැනලය [Sola Panel]මගින් සිදු කෙරෙන කාර්යය සූර්ය කිරන සෝලා පැනලය     මත පතිතවීමෙන් ලබා දෙන සූර්ය ශක්තිය පැනලය තුලදී ඩීසී විදුලි ධාරාවක් ලෙසට පරිවර්තනයවේ.

2 චාජර් - පාලකය [Charger Controller] මගින් සිදු කෙරෙන කාර්යය බැටරිය පනගැන්වීම/චාර්ජ් කිරීම පාලනය කිරීම සහ උපරිම ඩීසී විදුලි ශක්තියක් ඉන්වර්ටරයට ලබාදීම

3 ඉන්වර්ටරය [Inverter] මගින් සිදුකෙරෙන කාර්යය ඩී සී විදුලි ධාරාව ඒ සී විදුලි ධාරාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම.

මීට අමතරව සූර්ය බලයෙන් ලබාගන්නා විදුලිය ගබඩා නොකොට විදුලි බල මණ්ඩලයට සැපයීමට හැකියාවක්ද  ඇත. එහිදී අප කලින් පැවසූ පරිදි විදුලිය ගබඩා කිරීම සඳහා බැටරි පද්වතියක් අවශ්යය නොවනු ඇත. නුමුත් සපයන විදුලිය ගනනය කිරීම සඳහා අමතර නෙට් මීටරයක් සැපයීමට සිදුවේ.

Make a free website with Yola